Nasza oferta

Obsługa rynku nieruchomości

 • Wyceny nieruchomości:
  • gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, 
  • gruntów rolnych, leśnych i budowlanych, 
  • lokalowych i budynkowych,
  • nieruchomości przemysłowych i komunalnych,
 • Wyceny środków trwałych w tym maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych i technologicznych.
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wyceny strat spowodowanych szkodami górniczymi.
 • Wyceny służebności w tym służebności przesyłu.
 • Wyceny szkód w uprawach rolnych i leśnych.
 • Analizy rynku nieruchomości.
 • Wyceny wartości stawek czynszów dzierżawnych.
 • Zakładanie książek obiektów budowlanych wraz z przeglądami okresowymi.
 • Studium opłacalności inwestycji np. budowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania  obiektów.
Wyceny które wykonujemy sporządzane są dla celów:
 • Związanych ze zmianami w strukturze własnościowej:
  • kupno – sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części np. zakładu, oddziału, oddziału itp.,
  • wyłączenie, przyłączenie udziałowców ze spółki,
  • przyjęcie nowych udziałowców do spółki,
  • wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części jako aportu do kapitału zakładowego do spółki,
  • fuzja z innymi przedsiębiorstwami,
  • podział przedsiębiorstwa,
  • przekazanie, zwrot przedsiębiorstwa lub jego części w ramach umowy dzierżawy,
  • likwidacja przedsiębiorstwa,
  • analiza w zakresie zmian strukturalnych,
  • przekształcenie przedsiębiorstwa, wniesienie mienia jako aportu do spółki i określenie wartości kapitałów udziałowców w przedsiębiorstwie
 • Nie związanych ze zmianami w strukturze własnościowej a wynikające z prowadzonej działalności:
  • określenie wartości udziałów/akcji (cen emisyjnych przy ofercie publicznej),
  • dostosowanie sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), 
  • aktualizacja wartości bilansowej aktywów,
  • podwyższenie kapitału zakładowego,
  • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (hipoteka, zastaw),
  • ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa,
  • transfer praw do nieruchomości (kupno-sprzedaż, dzierżawa, inna forma użytkowania praw do nieruchomości), 
  • obliczenie odszkodowania w przypadku wywłaszczeń i powstania szkód, 
  • opodatkowanie lub ustalenie innych opłat uzależnionych od wartości nieruchomości (podatek od spadków i darowizn, umowa o podział majątku, podatek od nieruchomości), 
  • doradztwo inwestycyjne, 
  • wynikające z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.